Политика за защита на личните данни

Студио за творческо обучение АЯ се интересува от Вашата личност, не от Вашите лични данни, което обуславя следните принципи за съхранение и обработка на предоставени от Вас лични данни:

1. Администратор на личните данни е ЕТ ЕМЕЛЕМ 21-Емилия Младенова с ЕИК: 130307472, наричан накратко Администратор.

2. Категории субекти на данни:

3. Категории лични данни:

4. Цели на обработката на лични данни:

5. Правни основания за обработка на лични данни:

6. Съхранение на личните данни:

7. Предоставяне на личните данни: